مهمان   -  ورود   |   سه شبه,21 آبان 1398


ضوابط :عنوانمشاهدهتاریخ ثبت
  
عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پروانه مشاهده 1 خرداد 1398
مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7- 971029 مشاهده 9 بهمن 1397
کارت پایان خدمت نیروهای مسلح مشاهده 16 دي 1397
هیت مدیره شرکت ها مشاهده 11 دي 1397
نحوه فعالیت اعضای هیأت علمی مشاهده 11 دي 1397
معدل- 97 مشاهده 11 دي 1397
مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2ماده 7- 960809 مشاهده 11 دي 1397
مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2ماده 7- 960623 مشاهده 11 دي 1397
مصوبات کمیسیون ماده 7 -94 مشاهده 11 دي 1397
مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2ماده 7- 94 مشاهده 11 دي 1397
ماده 25 قانون نظام مهندسی- 97 مشاهده 11 دي 1397
کاردانی مشاهده 11 دي 1397
صلاحیت های اصلی و مرتبط- 94 مشاهده 11 دي 1397
سنوات و سابقه کار ارتقا پایه-97 مشاهده 11 دي 1397
سنوات ارتقا-96 مشاهده 11 دي 1397
توقف روند صدور پروانه دفاتر طراحی-97 مشاهده 11 دي 1397
تعیین وضعیت خدمت سربازی مشاهده 11 دي 1397
بخشنامه پروانه اشتغال- 92 مشاهده 11 دي 1397
مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2ماده7 -970216 مشاهده 11 دي 1397
اعمال محرومیت-96 مشاهده 11 دي 1397
ارتقا کاردانی غیر مرتبط-96 مشاهده 11 دي 1397
عمران و معماری-95 مشاهده 11 دي 1397
تمدید و ارتقا-95 مشاهده 11 دي 1397
عدم عضویت و اجرا-94 مشاهده 11 دي 1397
شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان مشاهده 5 دي 1397
دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اضافی در ساختمانها مشاهده 27 آذر 1397
دستورالعمل طرح و اجرای همبندی اصلی در ساختمانها مشاهده 27 آذر 1397