مهمان   -  ورود   |   دو شنبه,27 اسفند 1397

کنترل خدمات مهندسی


 

نحوا اجرای پروژه هایی که مالک ، در پیشرفت 100 % یا پایانکار مراجعه می کند.

مشاهده

نوشته شده در : 5 مهر 1395

حذف جریمه اجرا

مشاهده

نوشته شده در : 25 مرداد 1395

انتقال

مشاهده

نوشته شده در : 22 آبان 1392

پروژه های مشمول اخذ سازنده شهر خلیل شهر

مشاهده

نوشته شده در : 20 آبان 1392

پروژه های مشمول اخذ سازنده شهر سوادکوه

مشاهده

نوشته شده در : 20 آبان 1392

آزادسازی پروژه ها از عملکرد مجری بر اساس گروه ساختمانی و زمان ثبت نهایی

مشاهده

نوشته شده در : 13 دی 1391

آزادسازی پروژه های افزایش بنا از عملکرد مجری

مشاهده

نوشته شده در : 13 دی 1391

عدم اعمال خارج از سهمیه در بخش اجرا جهت قراردادهای جدید سازندگان

مشاهده

نوشته شده در : 13 دی 1391

ضوابط ارائه خدمات مهندسی در پروژه ها

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1390

ضوابط ثبت افزایش بنا

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1390

ضوابط ارائه خدمات طراحی

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1390

ضوابط ارائه خدمات نظارت

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1390

تغییر وضعیت

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1390

ضوابط مربوط به نقشه برداز

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1390

نحوه احراز مالکیت پروژه ها

مشاهده

نوشته شده در : 23 آبان 1390

ضوابط ارائه خدمات اجرا

مشاهده

نوشته شده در : 22 آبان 1390