مهمان   -  ورود   |   سه شبه,21 آبان 1398

پایش اصول اخلاق حرفه ای


 
Data pager
12

اهم مذاکرات و مصوبات کارگروه فروردین 98

مشاهده

نوشته شده در : 25 فروردين 1398

اهم مذاکرات و پیشنهادات کمیسیون پایش اصول اخلاق حرفه ای بهمن 97

مشاهده

نوشته شده در : 28 اسفند 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کمیسیون پایش اصول اخلاق حرفه ای اسفند 97

مشاهده

نوشته شده در : 5 اسفند 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ97/10/30

مشاهده

نوشته شده در : 30 دي 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ای به تاریخ 97/9/11

مشاهده

نوشته شده در : 11 آذر 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ای به تاریخ 97/8/20

مشاهده

نوشته شده در : 20 آبان 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 97/6/4

مشاهده

نوشته شده در : 4 شهريور 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 97/4/17

مشاهده

نوشته شده در : 17 تير 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 97/4/10

مشاهده

نوشته شده در : 10 تير 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 97/4/10

مشاهده

نوشته شده در : 10 تير 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 97/4/3

مشاهده

نوشته شده در : 3 تير 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 97/2/23

مشاهده

نوشته شده در : 23 ارديبهشت 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 97/1/19

مشاهده

نوشته شده در : 19 فروردين 1397

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/12/6

مشاهده

نوشته شده در : 6 اسفند 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/11/8

مشاهده

نوشته شده در : 8 بهمن 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/10/17

مشاهده

نوشته شده در : 17 دي 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/10/13

مشاهده

نوشته شده در : 13 دي 1396

فرم تعهد نامه اخلاق حرفه ای 2

مشاهده

نوشته شده در : 11 دي 1396

فرم تعهد نامه اخلاق حرفه ای 1

مشاهده

نوشته شده در : 11 دي 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/10/10

مشاهده

نوشته شده در : 10 دي 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ96/9/26

مشاهده

نوشته شده در : 26 آذر 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ96/9/19

مشاهده

نوشته شده در : 19 آذر 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ96/9/12

مشاهده

نوشته شده در : 12 آذر 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ96/9/5

مشاهده

نوشته شده در : 5 آذر 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ96/8/14

مشاهده

نوشته شده در : 8 آبان 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ96/8/7

مشاهده

نوشته شده در : 7 آبان 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/7/30

مشاهده

نوشته شده در : 30 مهر 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/7/23

مشاهده

نوشته شده در : 23 مهر 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/7/2

مشاهده

نوشته شده در : 2 مهر 1396

اهم مذاکرات و پیشنهادات کارگروه پایش اصول اخلاق حرفه ایی به تاریخ 96/6/26

مشاهده

نوشته شده در : 26 شهريور 1396