جلسه مشترک هیئت رئیسه دفتر و هیئت مدیره کانون با شهرداران شهرهای پول وکجور برگزار شد

جلسه با شهردار و شورای شهر ارطه

جلسه هیأت رئیسه نمایندگی نظام مهندسی قائمشهر با هیات مدیره کانون مهندسین

جلسه بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری و اماکن عمومی برگزار شد

جلسه ماهانه بازرسین گاز

بازدید گروه پایش کنترل ارزیابی عملکرد دفاتر نمایندگی

سمینار آموزشی آشنایی با مصالح نوین و روش های پیشرفته ساختمان در نوشهر برگزار شد

جلسه مشترک نظام مهندسی و کانون مهندسین نوشهر برگزار شد

ثبت اظهارنامه مالیاتی مهندسین در محل دفتر نمایندگی بهشهر

نشست مشترک هیات رئیسه و پرسنل دفتر نمایندگی قائمشهر

قبلی۲بعدی