واحد عضویت و صدور پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

نام و نام خانوادگی سمت عکس داخلی
هدی ناجی مسئول واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه 163
فرزانه زیاری کارشناس واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه 144
حمیدرضا محمدزادگان کارشناس واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه 124
فاطمه خان محمدی کارشناس واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه  
محمود عباسی کارشناس واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه 117
سمیه عنایتی کارشناس واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه 104
فاطمه براری کارشناس واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه 131
مجید قلیان متصدی واحد عضویت و صدور پروانه واحد عضویت و صدور پروانه 154