شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

نام و نام خانوادگی رشته سمت عکس
مهندس علی توکلی عمران رئیس شورای انتظامی
دکتر محمود حسن پور عمران نائب رئیس شورای انتظامی
مهندس حسین حقیقی معماری عضو شورای انتظامی
مهندس حسین صالحی مکانیک عضو شورای انتظامی
دکتر محمدعلی کریمی مله حقوق عضو حقوقدان شورای انتظامی
سید نعمت اله موسوی - دبیر شورای انتظامی  
بهرنگ بابازاده - کارشناس دبیرخانه  
فاطمه نبی زاده - کارشناس دبیرخانه