پنجاه و دومین جلسه هیات مدیره سازمان روز چهاردهم دی نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار پنجاه و دومین جلسه هیات مدیره سازمان