پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و سوم دی نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان