پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:
۱- آقای باقری تبار وکیل زمین ستاد سازمان در جلسه هیات مدیره حضور و به ارایه گزارش پرداختند.
۲- موضوع کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان مطرح و مقرر گردید که تا سقف سی و پنج میلیون تومان به میزان: پانزده میلیون تومان از ردیف بودجه‌ای سایر هزینه‌ها - حق الزحمه هیات مدیره - مابقی از ردیف در اختیار رئیس سازمان پرداخت گردد و شایان ذکر است که همچنین مقرر گردید به کلیه اعضای سازمان پیامک ارسال که در صورت تمایل کمک نمایند.
۳- موضوعات مربوط به خدمات مهندسی مطرح گردید.
۴- نامه موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی سازمان و نامه رئیس گروه حسابرسی مالیاتی مطرح و مقرر گردید پس از اخذ نظر از مشاور حقوقی سازمان مطابق با قانون عمل گردد.