۱۴ تير ۱۳۹۹ ۲۱:۲۷
کد خبر: ۱۰۲۸۴
هشتاد و دومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۱۴ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-ادامه پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی در خصوص مشکلات روند ارجاع کار نظارت در برخی از رشته‌ها مطرح و مقرر گردید:
۱-۱-در شهر‌های رابط کم برخوردار تا متراژ مشخصی، پروژه‌ها از ارجاع نظارت خارج شوند. (شهر‌های کم برخوردار ومتراژ متناسب با آن شهر‌ها تعریف می‌گردد.)
۱-۲-در پروژه‌های تا چهارصد متر مربع در صورت ارجاع اجباری علاوه بر تعدا کار و امتیاز، ظرفیت نیز کسر نگردد.
۱-۳-مقرر گردید که مهندسین ناظر، هر گروه ساختمانی را که در سامانه ارجاع نظارت در بخش خود اظهاری اعلام نمودند همان گروه نیز مبنای ارجاع اجباری باشد.
۲-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۲-۱-در خصوص انجام خدمات مهندسی توسط مهندسین حقیقی و حقوقی استان‌های دیگر در استان مازندران بحث و بررسی گردید و مقرر شد به رویه سابق عمل گردد.
۲-۲-نامه اداره کل راه و شهرسازی مربوط به درخواست آقای تقی خوش باور جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی در خصوص معرفی مجری در زمان شروع مطرح که مقرر گردید با اخذ تعهد از مالک و ناظرین پروژه، مجری در زمان شروع معرفی گردد.
۳-موضوع تصمیم گیری در خصوص دفاتر نمایندگی مطرح و مقرر گردید که زمان شروع فرآیند انتخابات (مصوبه قبلی هیات مدیره) تعلیق گردد و هفته آینده در هیات مدیره بحث و بررسی گردد.