۲۴ شهريور ۱۳۹۹ ۱۵:۵۶
کد خبر: ۱۰۳۷۷
حضور جناب آقای بابایی کارنامی نماینده مردم شریف شهرستان ساری و میاندرود در سازمان که دراین جلسه در مورد مشکلات مهندسان دربخش تامین اجتماعی و ساماندهی حوزه آموزش عالی دربخش فارغ التحصیلی مهندسان و مشکلات و موضوعات مربوط به حوزه اشتغال جامعه مهندسی بحث وگفتگو شد و جناب آقای بابایی قول پیگیری از طریق مجلس را دادند.