یکصد و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیستم دی نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار یکصد و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان