آغاز فاز عملیاتی کارگروه پایش ساختمان‌های ناایمن در مازندران با نقش آفرینی سازمان مازندران

آغاز فاز عملیاتی کارگروه پایش ساختمان‌های ناایمن در مازندران با نقش آفرینی سازمان مازندران

اطلاعیه

اطلاعیه

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران از برگزاری آزمون ورود به حرفه

بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران از برگزاری آزمون ورود به حرفه

هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

هشتاد و سومین و هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

پاسخ به یک پرسش

پاسخ به یک پرسش

برگزاری آزمون ورود به حرفه با حضور بیش از ۱۰ هزار داوطلب در مازندران

برگزاری آزمون ورود به حرفه با حضور بیش از ۱۰ هزار داوطلب در مازندران

۲۰ درصد مازاد تعرفه اعلامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
تصویب تعرفه خدمات مهندسی ١۴۰۲ مازندران

۲۰ درصد مازاد تعرفه اعلامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

برگزاری همایش راهبرد‌های موثر در مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

برگزاری همایش راهبرد‌های موثر در مدیریت مصرف انرژی در ساختمان

پیام تبریک مهندس عهد یزدی نژاد رییس سازمان به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

پیام تبریک مهندس عهد یزدی نژاد رییس سازمان به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

برگزاری کارگاه آموزشی دوره مقدماتی طراحی سیستم‌های اسپرینکلر

برگزاری کارگاه آموزشی دوره مقدماتی طراحی سیستم‌های اسپرینکلر

قبلی۴بعدی