سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

درباره ما

با تصویب قانون نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ در سال 1374 توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب آئین نامه اجرایی آن در سال 1375 بوسیله هیات دولت , به منظور مشارکت هر چه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح کشور ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران تشکیل شده است. و ارکان سازمان نیز متشکل از نظام مهندسی استان-هیات عمومی-رئیس سازمان-شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد.
نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای‌ مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که ‌در جهت‌ رسیدن ‌به‌ اهداف‌ منظ‌ور در این‌ قانون‌ تـدوین‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ می‌شود.

تماس با

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

آدرس پستی: ساری - کمربندی شمالی - خیابان نظام مهندسی

تلفن: 01133393001

فکس: 01133393782

کد پستی: 86758-48167

صفحه اینستاگرام: Maz_Nezam

پست الكترونيك: admin@mazandnezam.org