سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
افزایش سطح خدمات اجرا در پروژه‌های روستایی و سازمان همیاری‌ها
مهندس سلطانی مسئول امور هماهنگی مجریان استان:

افزایش سطح خدمات اجرا در پروژه‌های روستایی و سازمان همیاری‌ها

خبری ۱۲:۵۹ -۰۹ مرداد ۱۴۰۲
شرح خدمات جامع رشته‌های هفت گانه ساختمان به تفکیک رشته تصویب می‌شود.
دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری:

شرح خدمات جامع رشته‌های هفت گانه ساختمان به تفکیک رشته تصویب می‌شود.

خبری ۲۰:۴۶ -۲۹ فروردين ۱۴۰۲
دستور کار
دستور کار یکصد و پنجاه و پنجمین و یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار یکصد و پنجاه و سومین و یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم به صورت فوق العاده
دستورکار یکصد و پنجاه و دومین و یکصد و پنجاه و سومین جلسه هیات مدیره دوره نهم
اصلاحیه: دستورکار یکصد و پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم به صورت فوق العاده
دستور کار یکصد و پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره دوره نهم به صورت فوق العاده
دستور کار صد و چهل و نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم به صورت فوق العاده
دستور کار صد و چهل و هفتمین و صد و چهل و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار صد و چهل و پنجمین و صد و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار صد و چهل و سومین و صد و چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار صد و چهل و یکمین و صد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار صد و سی و نهمین و صد و چهلمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار صد و سی و هفتمین و صد و سی و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستورکار صد و سی و پنجمین و صد و سی و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
صد و سی و سومین و صد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار صد و سی و یکمین و صد و سی و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم
دستور کار صد و بیست و نهمین و صد و سی امین جلسه هیات مدیره دوره نهم
صد و بیست و هفتمین و صد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
صد و بیست و پنجمین و صد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
صد و بیست و سومین و صد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
صد و بیست و یکمین و صد و بیست و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم
مصوبات
یکصد و پنجاه و پنجمین و یکصد و پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و پنجاه و سومین و یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره (بطورفوق العاده) دوره نهم
یکصد و چهل و نهمین جلسه هیات مدیره (بطورفوق العاده) دوره نهم
یکصد و چهل و هفتمین و یکصد و چهل و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و چهل و پنجمین و یکصد و چهل و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و چهل و سومین و یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و چهل و یکمین و یکصد و چهل و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و سی و نهمین و یکصد و چهلمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و سی و هفتمین و یکصد و سی و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و سی و پنجمین و یکصد و سی و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و سی و سومین و یکصد و سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و سی و یکمین و یکصد و سی و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و بیست و نهمین و یکصد و سی امین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و بیست و هفتمین و یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و بیست و پنجمین و یکصد و بیست و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و بیست و سومین و یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و بیست و یکمین و یکصد و بیست و دومین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و نوزدهمین و یکصد و بیستمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و هفدهمین و یکصد و هجدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم
یکصد و شانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم