به گزارش روابط عمومی سازمان طی رای گیری که در اولین جلسه از دوازدهمین دوره هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه مازندران عصر روز سه شنبه مورخ ۳دیماه ۹۸ برگزار گردید مهندس افضلی مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای مازندران و گلستان به عنوان رییس انجمن و مهندس غفاری و دکتر محمد فیروزیان به ترتیب به عنوان نائب رییس اول و دوم این انجمن به مدت دوسال انتخاب شدند.
همچنین مهندس سپری به عنوان دبیر و مهندس درویش متولی نیز به عنوان خزانه دار این انجمن انتخاب شدند.
 
خزانه دار سازمان به عنوان نائب رییس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران شاخه مازندران انتخاب شد