پنجاه و دومین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۴۵ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:
۱- نامه شماره ۶۶۶ /۹ مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ اداره کل راه و شهرسازی مطرح، مقرر گردید که بررسی بیشتری گردد.
۲- پیشنهاد کارگروه بازنگری قوانین خدمات مهندسی در خصوص دفترچه قرارداد نظارت سازمان، مطرح و پس از قرائت بند‌های پیشنهادی و ارائه پیشنهادات و نظرات اعضای هیات مدیره، مقرر گردید جهت جمع بندی و تصمیم گیری نهایی در هفته آینده مطرح گردد.
۳- پیشنهاد کارگروه صدور خدمات مهندسی مطرح که با برگزاری همایش صدور خدمات مهندسی در سه ماه اول سال تا سقف پرداخت پنجاه میلیون تومان از سوی سازمان موافقت گردید.
۴- طرح نامه‌های خدمات مهندسی و موضوع خروجی نقشه‌های گروه (د) با نقشه معماری مطرح گردید که مقرر شد جهت بررسی بیشتر و تهیه آمار در جلسات بعدی تصمیم گیری گردد.