جلسه کمیسیون پژوهش سازمان امروز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶ در محل ستاد سازمان با دستور کار تایید نهایی طرح‌های پژوهشی برگزار شد.
در این جلسه دوطرح در رشته معماری، دو طرح در رشته عمران و یک طرح در رشته مکانیک ارائه و مورد تائید قرار گرفت.