پنجاه و سومین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و یکم دی نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار پنجاه و سومین جلسه هیات مدیره سازمان