پنجاه و سومین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:
۱- طرح پیشنهاد کمیسیون معاملات در خصوص سررسید سال ۹۹ سازمان مطرح و با پیشنهاد کمیسیون موافقت گردید.
۲- ارائه گزارش بودجه سال ۹۹ توسط خزانه دار سازمان مطرح و مقرر گردید که در جلسه فوق العاده هیأت مدیره، پیشنهادات جهت طرح در کمیسیون برنامه و بودجه جمع بندی گردد.
۳- در خصوص موضوعات مربوط به خدمات مهندسی تصمیم گیری گردید.