پنجاه و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان بصورت فوق العاده با حضور اعضای کارگروه بودجه در روزدوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:
گزارش بودجه سال ۹۹ ارائه شد و پیشنهادات اصلاحی از سوی اعضای هیأت مدیره و کارگروه داده شد و مقرر شد اصلاحات لازم صورت پذیرد و جهت تصویب نهایی در هیأت مدیره طرح گردد.