پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و هشتم دی نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار پنجاه و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان