۰۴ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۱۰
کد خبر: ۱۰۱۴۷
پنجاه و نهمین و شصتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۸/۱۲/۳ از ساعت ۱۴ الی ۲۰:۳۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه:
۱ - بدلیل توصیه‌های بهداشتی و ... برگزاری جشن روز مهندسی در کلیه شهر‌های استان و همچنین همایش مکانیک لغو گردید.
۲ - برنامه و بودجه سال ۹۹ سازمان جهت طرح در مجمع عمومی ارائه گردید و پس از بحث و بررسی و انجام اصلاحاتی، ردیف‌های درآمدی و برنامه با ارائه پیشنهاداتی جهت طرح در مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت.
مصوبات شصتمین جلسه:
۱ - ادامه بررسی بودجه سال ۹۹ سازمان مطرح گردید و پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات و انجام اصلاحاتی در ردیف‌های هزینه‌ای، بطور کل برنامه و بودجه سال ۹۹ سازمان جهت طرح در مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت.
۲ - با برخی از مجوز‌های مالی سازمان موافقت گردید.