۲۱ تير ۱۳۹۹ ۲۰:۳۶
کد خبر: ۱۰۲۹۰
هشتاد و سومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۴/۲۱ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص بیمه تکمیل درمان با توجه به برگزاری مناقصه، شرکت بیمه دانا، برنده مناقصه اعلام گردید و مقرر شد که طرح پیشنهادی با مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در ماه، جهت ثبت نام مهندسین ارائه گردد.
۲-نامه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص برگزاری هماش HSE مطرح و مقرر که مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان در صورت برگزاری بصورت حضوری و مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان در صورت برگزاری بصورت مجازی هزینه گردد.
۳-موضوع تصمیم گیری در خصوص دفاتر نمایندگی مطرح که پس از بحث و بررسی و ارائه پیشنهادات، مختلف از سوی اعضای هیات مدیره یکی از پیشنهادات مبنی بر بررسی الکترونیکی شدن انتخابات به رای گذاشته شد که مورد موافقت قرار نگرفت.