۲۲ تير ۱۳۹۹ ۰۸:۲۲
کد خبر: ۱۰۲۹۲
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه رئیس وهیات رئیسه سازمان با روسای ادارات ومسئولین واحد‌ها روز شنبه ۹۹/۴/۲۱ در محل ستاد سازمان تشکیل شد.

دراین جلسه رئیس سازمان ضمن تاکید بررعایت پروتکل بهداشتی واستفاده از ماسک درستاد ودفاتر بر نظارت هرچه بیشتر تاکید نمود.
مهندس علی نیا خطر کرونا را بسیار جدی دانست واظهار داشت با توجه به مسئولیت همه کارمندان برضرورت پاسخگویی به مراجعه کننده گان چنانچه مراقبت لازم صورت نگیرد درگیری وابتلای کارمندان موجب عدم انجام وظایف سازمانی ونارضایتی ارباب رجوع خواهد بود.
رئیس سازمان همچنین رعایت همه مسائل بهداشتی از سوی مراجعه کنندگان رایادآور شد.