۰۴ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۴۹
کد خبر: ۱۰۳۰۸
هشتاد و پنجمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۴ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع معرفی عضو جایگزین شورای انتظامی سازمان مطرح و به پیشنهاد و امضاء کتبی ۱۰ عضو هیات مدیره سازمان مجدد نام مهندس سیدحسین حسین زاده اطاقسرا مطرح گردید که ایشان با ۹ رای موافق بعنوان عضو شورای انتظامی سازمان انتخاب گردیدند.
۲-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری شد و موارد به اتفاق آرا مصوب گردید:
۲-۱-موضوع تغییر ناظر در پروژه‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند و ناظر اولیه از طریق نظام ارجاع انتخاب شده بود مطرح و مقرر شد که با هر پیشرفتی یکبار در نظام ارجاع ارائه شود و در صورت عدم قبول نظارت از سوی مهندسین در سامانه ارجاع، ناظر از طریق کارفرما انتخاب شود.
۲-۲ موضوع تغییر ناظر در پروژه‌های ثبت موقت مطرح و مقرر شد در صورت رضایت طرفین، در صورتی که در ثبت موقت ناظر از طریق کارفرما انتخاب شده باشد، در تغییر ناظر نیز از طریق کارفرما انتخاب شود و اگر در ثبت موقت از طریق ارجاع انتخاب شده باشد در تغییر ناظر نیز از طریق سامانه ارجاع انتخاب شود.
۲-۳-درخواست ارائه خدمات گاز برای تعدادی از ویلا‌ها در شهرک‌هایی که به اتمام نرسیده اند مطرح و مقرر گردید که در صورت مراجعه، به ازای هر بلوک مجزا، ارائه خدمات گاز صورت گیرد.
۲-۴-مقرر گردید در صورت تغییر مالکیت در پروژه‌هایی که درای پیشرفت فیزیکی می‌باشند ومدت قرارداد با ناظر اولیه نیز به اتمام رسیده باشد در صورت تسویه حساب متراژ اضافه بنا با ناظر اولیه (بشرط وجود اضافه بنا) مالک جدید می‌تواند مطابق با قوانین روز ثبت اولیه نسبت به تغییر ناظر اقدام نماید. شایان ذکر است که ثبت پروژه از ناظر جدید به میزان پیشرفت فیزیکی مانده و یک تعداد کار به نرخ خدمات مهندسی روز انجام پذیرد.
۳-مقرر گردید به دلیل شرایط خاص کرونایی تا پایان مرداد ماه خروجی نقشه‌ها با ارایه نقشه‌های معماری صورت گیرد.