۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۳۴
کد خبر: ۱۰۳۱۷
هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۱۱ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مقرر گردید تا پایان هفته جاری حضور کارمندان ستاد و دفاتر سازمان بصورت دو سوم نیرو باشد و بعد از اتمام این هفته بمدت یک ماه به هیات رئیسه سازمان اختیار داده شد که با توجه به شرایط هر شهر بصورت هفتگی تصمیم گیری نماید.
۲-پیشنهاد کارگروه طرح و ساخت سازمان در خصوص توسعه و ساخت دفاتر در شهر‌های گلوگاه، سوادکوه شمالی، ساری، بابل، چالوس، قائمشهر، رامسر، فریدونکنار، نوشهر و عباس آباد مطرح و بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:
۲-۱-با موضوع خرید ساختمان برای شهر‌های گلوگاه و سوادکوه شمالی، موافقت گردید.
۲-۲-با موضوع تکمیل ساختمان دفاتر نمایندگی ساری و بابل موافقت گردید.
۲-۳-با موضوع ساخت بنا برای شهر‌های چالوس، قائمشهر، رامسر، فریدونکنار، نوشهر و عباس آباد به نحوی که استقلال دفاتر مذکور حفظ گردد، موافقت گردید؛ مصوب گردید برای شهر‌های رامسر و نوشهر با حفظ مالکیت، بصورت تجاری – اداری طراحی و ساخته شود.
۲-۴-نحوه ساخت دفاتر مذکور بصورت فهرست بهایی توسط مجریان حقوقی و بصورت مناقصه باشد.
۲-۵-طراحی معماری این دفاتر از طریق انجام مسابقه معماری صورت پذیرد.
۲-۶-ارائه زمان بندی، هزینه و اولویت بندی توسط کارگره طرح و ساخت برای موارد توسعه و ساخت به هیات مدیره پیشنهاد گردد.
۲-۷-توسعه یا تکمیل دفتر نمایندگی بابلسر در کارگروه طرح و بررسی گردد و سپس در هیات مدیره تصمیم گیری گردد.