۲۲ شهريور ۱۳۹۹ ۲۱:۱۶
کد خبر: ۱۰۳۷۵
نودمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۲۲ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-پیشنهاد کارگروه طرح و ساخت سازمان مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع برگزاری مسابقه معماری، مقرر گردید که مجدد در کارگروه بررسی و با جدول زمانبندی ارائه گردد.
۲-با پیشنهاد جذب نیروی حقوقی در سازمان موافقت گردید و همچنین با تمدید یک ساله مامور به خدمت مهندس حسین پور از سازمان همیاری شهرداری‌ها مطابق با ضوابط سنوات قبل موافقت گردید.
۳-موضوعات مالی سازمان مطرح و با پیشنهاد افزایش بودجه سرمایه‌ای سازمان موافقت گردید.
۴-موضوعات خدمات مهندسی طرح گردید.