۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۲۰:۴۲
کد خبر: ۱۰۴۶۸
نود و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۷/۱۹ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع ارجاع کار نظارت در خصوص خدمات آزمایشگاه بتن مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد که جهت بررسی نظرات هیات مدیره مجدد در کارگروه ارجاع مطرح و سپس تصمیم گیری گردد.
۲-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:
۲-۱-در خصوص اعطای امتیاز ارجاع کار نظارت به شرکت‌های حقوقی مقرر گردید که در مجموع حداکثر به میزان ۵۰۰ امتیاز در هر رشته به شرکت‌ها تعلق گیرد بطوریکه برای نفر اول شرکت کننده در هر رشته ۳۰۰ امتیاز و مابقی تا سقف ۵۰۰ امتیاز به سایر نفرات در هر رشته تعلق گیرد.
۲-۲-موضوع آزاد سازی مجری از عملکرد مجریان مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید مطابق روال گذشته صورت گیرد.