۲۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۵۴
کد خبر: ۱۰۶۲۶
یکصدو دومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۹/۲۲ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع تصمیم گیری نهایی در خصوص ساخت دفتر نمایندگی قائمشهر در زمین مورد کارشناسی قرار گرفته (معرفی شده) مطرح و پس از بحث و بررسی با موضوع تهاتر زمین فعلی قائمشهر با گزینه معرفی شده مخالفت گردید.
۲-موضوع اصلاحیه تغییر وضعیت مهندسین از نظارت به اجرا و مشخص نمودن وضعیت عملکرد مهندسینی که درخواست ورود به شرکت آزمایشگاه دارند، مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد که کلیه پروژه‌های مهندس ناظر تعیین تکلیف گردد و سپس نسبت به تغییر وضعیت اقدام نماید.
۳-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۳-۱-موضوع تصمیم گیری در خصوص وضعیت ناظرین که از طریق ارجاع انتخاب شده باشند و مالک جهت ثبت نهایی اقدام ننموده باشد، مطرح و مقرر گردید که کارفرما در زمانی که به دفتر نمایندگی مراجعه می‌نماید، دفترچه قرارداد نظارت را مطالعه و امضا نماید و بعد از ارجاع پروژه و تکمیل مدارک توسط مهندس، ظرف یک هفته اقدامات جهت پرداخت به ناظر صورت گیرد.
۳-۲-موضوع مدت کسر امتیاز از ناظرین که از پروژه ارجاع شده تحت نظارت خود انصراف داده باشند، مطرح که مقرر شد تا پایان مدت قرارداد پروژه (دوره نظارت)، کسر امتیاز صورت گیرد.
۴-موضوع چاپ سررسید سال ۱۴۰۰ سازمان مطرح که با موضوع چاپ سررسید به میزان ۳۰ هزار جلد با مناقصه محدود از سه شرکت ضمن لحاظ نمودن سی درصد افزایش بودجه مصوب، و همچنین جذب اسپانسر مطابق با تعداد صفحات سال گذشته موافقت گردید.