یکصد و سومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۶ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع بررسی میزان امتیاز برای کارگاه‌های آموزشی از سرفصل هشتاد و پنج دوره مصوب کمیته آموزش و هیات مدیره سازمان مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید به هر عضو حقیقی شرکت کننده به میزان ۱۰۰ امتیاز برای هر کارگاه بصورت تشویقی جهت ارجاع نظارت اعطا گردد و برای شرکت‌های حقوقی در مجموع ۲۰۰ امتیاز برای هر رشته که نفر اول شرکت کننده ۱۰۰ امتیاز و مابقی نفرات (دو عضو دیگر) هر کدام ۵۰ امتیاز لحاظ گردد. شایان ذکر است سقف این امتیاز‌ها برای اشخاص حقیقی ۵۰۰ امتیاز و برای شرکت‌های حقوقی ۱۰۰۰ امتیاز است.
۲-موضوع پروژه‌های خارج از محدوده که از سازمان همیاری شهرداری‌های استان پروانه اخذ نموده اند و قصد تمدید دارند، مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید در خصوص چگونگی ثبت پروژه‌هایی که دارای پروانه از این مرجع هستند و به سازمان مراجعه ننموده باشند (فاقد خروجی از سازمان باشند) و جهت تمدید به سازمان همیاری مراجعه می‌نمایند، از اداره کل راه و شهرسازی استعلام گردد.
۳-موضوع پایان کار ساختمان دفتر نمایندگی ساری مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد که با شهرداری منطقه یک ساری در این خصوص مذاکره گردد.
۴-موضوع پروژه بازنشستگان بانک مسکن مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید مطابق با صورتجلسه انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص اقدام گردد.