یکصد و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ تشکیل وتصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع پروژه‌های ثبت موقت شده در سازمان مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش در این خصوص مقرر گردید که کلیه پروژه‌هایی که تا تاریخ ۹۸/۶/۱ ثبت موقت شده اند، از ظرفیت مهندسین حذف گردند، اما در بایگانی فعال سازمان، جهت اقدامات بعدی کارفرما و مهندسین ذخیره گردد.
۲-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۲-۱-در خواست مهندس جهت استفاده از مزایای خارج از سهمیه و انتخاب مهندسین پروژه خود، با توجه به سانحه شدید آتش سوزی جهت ملک قبلی مطرح و با توجه به شرایط مقرر گردید که ناظرین توسط کارفرما انتخاب گردند و حق السهم سازمان و هزینه شناسنامه فنی ملکی بصورت تقسیطی دریافت گردد.
۲-۲-در خواست مهندسین متقاضی ورود به شرکت آزمایشگاه که تا کنون موفق به ثبت شرکت نشده اند، مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد که تا تاریخ ۹۹/۱۰/۲۲ در صورت ارائه اسناد مثبته، مبنی بر ثبت شرکت، به روال گذشته، اقدام گردد.
۳-پیشنهاد کارگروه ارجاع سازمان در خصوص مواردی در نظام ارجاع مطرح و پس از بحث و بررسی، مقرر گردید:
۱-۳-مدت زمان لازم برای مالک مهندس جهت انتخاب مهندس ناظر از بین سه شخص معرفی شده به دفتر نمایندگی و همچنین سایر شرایط این موضوع بشرح ذیل باشد:
الف-حداکثر ۷۲ ساعت پس از معرفی سه فردی که با آگاهی از شرایط کار ارجاع شده متقاضی نظارت هستند.
ب-در این مدت علی الرغم کاندیدا شدن در سایر پروژه‌ها حتی بعنوان نفر اول، برنده سایر کار‌ها نخواهد شد.
ج-تا پایان مدت ۷۲ ساعت با توجه به بند ((ب)) هیچ تغییری در سه نفر معرفی شده ایجاد نخواهد شد.
د-اگر هر یک از سه نفر اعلام انصراف نمایند پنجاه درصد امتیاز کار آن بعنوان جریمه از ایشان کسر خواهد شد.
و-چنانچه به هر دلیل دو نفر انصراف دهند در پایان ۷۲ ساعت بعنوان ناظر منتخب معرفی می‌شوند.
ه- در مدت ۷۲ ساعت هیچ اضافه بنا برای هیچ یک از آن سه نفر ثبت نخواهد شد.
۳-۲-با پیشنهاد اعمال امتیاز مازاد در سیستم ارجاع نظارت برای مهندسان فاقد شغل موظف پس از بحث و بررسی با موضوع مخالفت گردید.