در این جلسه در مورد فرایند و روش‌های شفاف سازی جلسات هیات مدیره گفتگو شد و پیشنهاد گردید اهم مذاکرات جلسات توسط روابط عمومی سازمان تهیه و در رسانه‌های سازمانی منتشر شود.