اینستاگرام
۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۸:۵۸
کد خبر: ۱۰۸۳۳
یکصد و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-پیشنهادات کارگروه خدمات مهندسی سازمان در خصوص ظرفیت اشتغال و تعداد کار مهندسین فاقد شغل موظف مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که:
۱-۱– بند ۱۴-۳-۳ مبحث دوم مقررات ملی در خصوص اعمال ظرفیت و تعدا کار مازاد به مهندسین فاقد شغل موظف اجرایی گردد.
۱-۲- میزان درصد افزایش توسط کارگروه بررسی و جهت تصویب به هیات مدیره پیشنهاد گردد.
۱-۳- در خصوص این موضوع که این افزایش ظرفیت چه تاثیری در امتیاز ارجاع داشته باشد کارگروه بررسی و ارائه نظر نماید.
۱-۴- در خواست مهندسین در خصوص اعمال این افزایش، با ارائه خود اظهاری بصورت تعهد محضری باشد.
۱-۵- در خصوص نحوه خوداظهاری و چگونگی احراز و صحت آن، کارگروه، شیوه نامه ارائه دهد.
۲-موضوعات خدمات مهندسی مطرح و موضوع درخواست مالکین دو پروژه مبنی بر معرفی مجری در زمان شروع عملیات ساخت مطرح و با توجه به نامه اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص، مقرر شد جهت بررسی بیشتر این موضوع ضمن طرح آن در کارگروه مجریان با مدیرکل راه و شهرسازی در این خصوص نشست و جلسه برگزار گردد.