تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۹:۳۲
کد خبر: ۱۰۹۸۸
یکصد و دوازدهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۶ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی در خصوص اجرایی کردن میزان و نحوه عمل ظرفیت و تعداد کار برای مهندسین فاقد شغل موظف (حقیقی – حقوقی) مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر شد:
۱-۱-ظرفیت اشتغال و تعداد کار طراحان و ناظران حقیقی و حقوقی که شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند که در طول مدت یکسال آینده، شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند تا میزان ۲۵ درصد افزایش یابد و برای بازنشستگان تا سقف ۵/۱۲ درصد افزایش یابد.
۱-۲-این افزایش در ظرفیت (افراد حقیقی – حقوقی) اعمال می‌شود و بطور مستقیم در امتیاز ارجاع تاثیر نخواهد داشت.
۱-۳-شغل تمام وقت مطابق بند ۱-۲۹ مبحث دوم مقررات ملی تعریف می‌شود.
۱-۴-متقاضی طی فرم خود اظهاری تعهد می‌نماید که: الف- هیچ شغلی در حال حاضر و تا یک سال آینده نزد هیچ دستگاهی یا نهاد یا شرکتی که توسط خویش یا کارفرمایی بیمه نشده است (استعلام از تامین اجتماعی در وهله اول) ب- دارای یکی از بیمه‌های مجاز خویش فرمایی، بازنشستگی، روستایی و بیمه توسط شرکت‌ها یا دفاترطراحی که در حوزه خدمات نظام مهندسی می‌باشند.
۱-۵-سازمان طی یکسال بعد از پذیرش متقاضی نسبت به استعلام از نهاد‌های مربوطه (انواع بیمه‌ها بجز بند ب) برای راستی آزمایی اقدام می‌نماید.
۱-۶-در فرم تعهد خوداظهاری متقاضی نسبت به عواقب اظهار و عمل خلاف واقع آگاه شده و سازمان مکلف به پیگیری امر مطابق با نظام نامه اخلاق حرفه‌ای خواهد بود.
۱-۷-درخواست‌ها تا تاریخی که توسط هیات مدیره تعیین می‌گردد در اسفند هر سال اعلام، تا در ظرفیت سال آینده اعمال شود.
۱-۸-افردی که در طی یک سال آینده دارای شغل موظف شوند و به سازمان اعلام ننمایند و از ظرفیت و تعداد کار مازاد خود استفاده نمایند مطابق با نظام نامه اخلاق حرفه‌ای برخورد خواهد شد.
۲-موضوعات مالی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۲-۱- مقرر شد که مالیات بر درآمد سال ۹۸ سازمان از محل اندوخته پرداخت شود.
۳-مقرر شد جلسه فوق العاده هیات مدیره روز دوشنبه ساعت ۱۵ برگزار گردد.