اینستاگرام
۱۸ فروردين ۱۴۰۰ ۰۳:۵۲
کد خبر: ۱۱۰۷۷
به گزارش روابط عمومی سازمان در این جلسه راهکار‌های پیاده سازی این خدمات از منظر حقوقی، فنی و تنظیم روابط بین کار فرما و افراد ارائه دهنده خدمات مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر گردید پیشنهاد نهایی شده کارگروه در جلسه آتی جمع بندی گردد و جهت اخذ تصمیم به سازمان ارائه گردد.