تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۲ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۶
کد خبر: ۱۱۳۰۸
یکصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۱-۱-نامه‌های شماره ۱۳۰/۸۴۷۸ و ۱۳۰/۱۰۴۵۶ اداره کل راه شهرسازی در خصوص برخی از مصوبات هیات مدیره مطرح و مقرر گردید که در خصوص بند دوم مصوبه یکصد و بیست و یک هیات مدیره در خصوص تعیین ضریب تعداد کار برای گروه‌های "ج" و "د" رشته شهرسازی مقرر شد که ادله و توضیحات کامل در خصوص ظرفیت و تعداد کار شهرسازی به اداره کل راه و شهرسازی ارسال گردد؛ و در خصوص بند سوم مصوبه یکصد و بیست و یک هیات مدیره در خصوص آزمون‌های اولیه و کنترل تاسیسات برقی مقرر شد که اجرای آن منوط به اخذ تاییدیه از اداره کل راه و شهرسازی باشد؛ و در خصوص بند پنجم مصوبه یکصد و بیست و یک هیات مدیره در خصوص موضوع انعقاد تفاهم نامه خدمات آتش نشانی مقرر گردید که اجرای آن منوط به اخذ تاییدیه از اداره کل راه و شهرسازی باشد.
۱-۲-موضوع آزاد سازی ظرفیت ناظرین در صورت تعطیلی کارگاه بیش از ۱۵ درصد مدت قرارداد مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که اگر یک سال (پس از اخذ خروجی) از مدت مندرج در قرارداد بگذرد، ناظرین حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به آزاد سازی پروژه مذکور مطابق با ترتیبات مبحث دوم اقدام نماید.
۲-پیشنهاد کارگروه HSE مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد که مجدد در کارگروه مطرح گردد.
۳-موضوع تفاهم نامه همکاری فی مابین انجمن ملی مدیریت پروژه ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مطرح و پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت.