تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۹ تير ۱۴۰۰ ۱۹:۵۷
کد خبر: ۱۱۳۹۴
یکصد و بیست و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۹ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مصوبات موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۱-۱-نامه شماره ۱۳۰/۱۱۶۹۲ اداره کل راه شهرسازی در خصوص دستورالعمل شرکت‌های خدمات فنی آزمایشگاه مطرح و در ادامه مصوبه هفته گذشته مقرر شد در خصوص شرکت‌های بتن و خاک در صورت رسیدن به ۷۵% میانگین شرکت ها، مرحله بعدی آزاد شود.
۱-۲-نامه شماره ۱۳۰/۱۴۳۲۶ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص عدم آزاد سازی ظرفیت ناظرین قبل از اتمام مدت قرارداد نظارت مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر شد که مصوبه مجدد بازبینی گردد.
۱-۳-نامه شماره ۱۳۰/۱۴۳۲۳ اداره کل راه و شهرسازی در خصوص تعداد کار مهندسین شهرساز مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید که بر اساس عملکرد سال گذشته در گروه تخصصی شهرسازی مطرح و پس از تعیین ظرفیت‌های پیشنهادی و طرح در هیات مدیره، جهت ارائه به هیات چهار نفره اقدام گردد.
۲-پیشنهاد کمیته آموزش سازمان در خصوص قرارداد مجریان آموزشی مطرح و پس از بحث و بررسی با پیشنهاد اصلاحات جزئی مورد تایید قرار گرفت.