تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۱ شهريور ۱۴۰۰ ۲۰:۲۷
کد خبر: ۱۱۴۷۷
یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-پیشنهاد کارگروه خدمات مهندسی در خصوص چگونگی نحوه اخذ حق الزحمه خدمات مهندسی پروژه‌های گروه ((د)) مطرح که مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد در کارگروه خدمات مهندسی مصوبه مورخ ۹۸/۵/۱۲ هیات مدیره در این خصوص، جهت اجرایی شدن مورد بررسی قرار گیرد.
۲-موضوع پیشنهاد بانک تجارت در خصوص زمین ستاد سازمان مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر شد در خصوص موارد پیشنهادی هیات مدیره از مشاور حقوقی سازمان اخذ نظر گردد.
۳-نامه شماره ۴۰۴۶۵/س ن شورای مرکزی در خصوص خرید کارگزاری بیمه مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت.