تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه گروه تخصصی خدمات مهندسی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ در محل ستاد سازمان برگزار شد که به بررسی نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت گروه دال انجام و مقرر شد کلیات موضوع مبنی بر پیش پرداخت ۲۵ درصد از پرداخت مرحله‌ای بر اساس پیشرفت و زمان هر کدام که زودتر اتفاق افتاد در پنج مرحله به هیات مدیره پیشنهاد گردد.