تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

فعالیت های اعضاء دارای پروانه اشتغال:

          - حدود صلاحیت، ظرفیت و تعداد کار اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس پایه

          - درج عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی (نحوه عمل براساس نظام نامه ای است که در هیات مدیره مصوب خواهد شد)