تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

اطلاعات اعضاء سازمان:

          - اطلاعات راجع به اعضاء دارای پروانه اشتغال حقیقی از جمله نام و نام خانوادگی، پایه، حدود صلاحیت، رشته                    تخصصی، نشانی محل فعالیت، شماره تماس، عکس، تاریخ عضویت، تاریخ اخذ پروانه، مدت اعتبار پروانه و وضعیت              فعلی فعالیت

          - اطلاعات راجع به اعضاء دارای پروانه اشتغال حقوقی از جمله نام شرکت، شماره ثبت، نوع شرکت، محل ثبت، نام                مدیرعامل و رئیس و اعضاء هیات مدیره، اعضاء امتیاز آور، نشانی و شماره تماس شرکت، شماره تماس مدیرعامل،              تاریخ عضویت، تاریخ اخذ پروانه، مدت اعتبار پروانه و وضعیت فعلی فعالیت

          - اطلاعات اعضاء فاقد پروانه اشتغال از جمله نام و نام خانوادگی، رشته تخصصی، تاریخ عضویت