تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

قوانین و مقررات راجع به تاسیس و نحوه فعالیت سازمان:

          - قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

          - آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

          - مباحث ٢٢ گانه مقررات ملی ساختمان

ارکان سازمان و وظایف و اختیارات هر رکن:

مجامع عمومی

          - مجامع عمومی عادی سالیانه

          - مجامع عمومی فوق العاده

          - وظایف و اختیارات مجامع عمومی

          - مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده

          - دستورالعمل برگزاری مجامع عمومی ابلاغی شورای مرکزی

هیات مدیره

          - مشخصات رئیس سازمان (رئیس هیأت مدیره)

          - مشخصات اعضاء هیأت رئیسه و خزانه دار سازمان

          - مشخصات اعضاء هیأت مدیره سازمان اعم از اصلی و علی البدل

          - شرح وظایف و اختیارات هیأت مدیره (حسب قانون و آئین نامه اجرائی قانون)

          - شرح وظایف و اختیارات هیأت رئیسه(بر اساس نظامنامه مصوب هیات مدیره)

          - برنامه زمان بندی جلسات هیأت مدیره

          - برنامه زمان بندی جلسات هیأت رئیسه

          - دستور کار جلسات هیأت مدیره

          - مصوبات هیأت مدیره

          - درج تصمیمات هیأت رئیسه

          - دستورالعمل اداره جلسات هیأت مدیره ابلاغی شورای مرکزی

          - اطلاع رسانی جلسات هیأت مدیره (نحوه عمل براساس نظام نامه ای است که در هیات مدیره مصوب خواهد شد)

بازرسان

          - مشخصات بازرسان اصلی و علی البدل سازمان

          - شرح وظایف و اختیارات (براساس قانون و آئین نامه اجرائی قانون)

          - اعلام برنامه حضور در سازمان

          - مکاتبات بازرسان با سازمان

          - معرفی مشاوران و یا حسابرسان رسمی منتخب بازرسان

شورای انتظامی

          - مشخصات اعضاء شورای انتظامی

          - شرح وظایف و اختیارات مندرج در قانون و آئین نامه اجرائی قانون

          - برنامه زمان بندی جلسات

          - درج آراء بدوی و قطعی شورای انتظامی بدون ذکر نام متخلف و شهر محل تخلف

ارائه گزارشات فصلی شامل:

          - تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضاء

          - تعداد و مشخصات پروانه های معلق و یا ابطال شده بدون ذکر نام

          - تعداد اعضاء حقیقی یا حقوقی معرفی شده به مراجع قضایی

          - آئین نامه شئون حرفه ای

          - نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

معرفی ساختار تشکیلاتی سازمان

          - ساختار پرسنلی ستاد سازمان

          - معرفی مدیران و مسئولان واحدهای سازمان به همراه شماره تماس های داخلی

          - شرح وظایف واحدهای ستاد سازمان

          - ساختار پرسنلی دفاتر نمایندگی

          - مشخصات رئیس و اعضاء هیأت اجرائی هیات رئیسه دفاتر نمایندگی و مدیر اجرائی دفاتر نمایندگی به همراه              شماره تماس های داخلی

          - شرح وظایف و اختیارات دفاتر نمایندگی

          - طرح طبقه بندی مشاغل

          - آئین نامه انضباط کار کارکنان سازمان

          - معرفی اعضاء کمیته انضباط کار

          - نظامنامه اداره دفاتر نمایندگی ابلاغی شورای مرکزی

          - نظامنامه تشکیلات اداری سازمان

فرآیند عضویت در سازمان

          - گردش کار عضویت

          - مدارک و فرم های مورد نیاز

گروه های تخصصی، کمیسیون ها و کارگروه ها

          - مشخصات اعضا

          - شرح وظایف و اختیارات

          - برنامه زمانبندی جلسات

          - درج تصمیمات