تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
نهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موارد خدمات مهندسی مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
۲-در خصوص تنسیق بخشی از خدمات ژئوتکنیک با توجه به موارد مطروحه مقرر گردید بخش‌هایی از شیوه نامه که در مقایسه با شیوه نامه قبلی تغییرات داشته است مشخص گردد و این شیوه نامه طی هفته جاری توسط اعضای محترم هیات مدیره بررسی گردد و نقطه نظرات به کارگروه ژئوتکنیک ارائه گردد و به تشخیص کارگروه در صورت لزوم در جلسه هیات مدیره طرح گردد و در غیر اینصورت ضمن هماهنگی با ریاست سازمان ابلاغ گردد.
۳-مقرر گردید موضوع سررسید ویا پیشنهاد جایگزین در چارچوب بودجه و با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد..
۴-در خصوص تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی نوشیروانی مقرر گردید چنانچه اعضای هیات مدیره در خصوص چارچوب تفاهم نامه مذکور پیشنهادی دارند ظرف یک هفته به دبیر سازمان منتقل نمایند و به هیات رئیسه این اختیار داده شود تا پس از جمع بندی نقطه نظرات اعضای هیات مدیره یک متن همسان جهت تفاهم نامه تنظیم نماید و بصورت پایلوت با دانشگاه صنعتی نوشیروانی تفاهم نامه جدید منعقد گردد.
۵-در خصوص نظام نامه بازدید از ساختمان‌های بلند مرتبه مقرر گردید اصلاحات پیشنهادی اعضای هیات مدیره به خصوص لحاظ موارد قانونی، به هیات رئیسه و کارگروه پیشنهاد شده و برای اجرا توسط ریاست سازمان ابلاغ گردد. هم چنین مقرر گردید به عنوان پایلوت در مرحله اول تا پایان سال جاری تعداد محدودی از ساختمان‌های بلند مرتبه (حداکثر پنجاه ساختمان) بازدید و گزارش مربوطه به هیات مدیره محترم ارائه گردد.