تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
دهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص تشکیل و انتخاب کار گروه ترویج و پایش اخلاق حرفه ای، از میان دو گزینه‌ی انتخاب توسط هیات مدیره و انتخاب توسط هیات مدیره ادوار، مقرر گردید توسط هیات مدیره انتخاب و سپس این امر به هیات رئیسه تفویض شد و مقرر گردید تا هفته آینده اعضای محترم هیات مدیره پیشنهاد‌ها را به دبیر سازمان ارائه و هیات رئیسه اعضا را انتخاب و معرفی نماید.
۲-موارد خدمات مهندسی مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
۳-در خصوص معرفی / انتخاب اعضای هیات مدیره در کارگروه‌ها با توجه به لیست ارائه شده در جلسه با کلیات عناوین و افراد پیشنهادی پس از رای گیری موافقت بعمل آمد.
۴-در خصوص معرفی نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش با اعلام آمادگی خانم دکتر محمودی، هیات مدیره پس از رای گیری به اتفاق آراء ایشان را به عنوان نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش انتخاب نمودند. همچنین مقرر شد از تجربیات ویژه آقای دکتر رستمیان در این حوزه بهره گیری شود.