تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

یازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز بیست و پنجم دی هزار و چهارصد با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.

 

دستور کار یازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان