کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584

دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان روز دوم بهمن هزار و چهارصد با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.

 

دستور کار دوازدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان