کارگاه‌های آموزشی تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۲۲:۲۶
کد خبر: ۱۱۹۵۲
پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-در خصوص پیشنهاد حق الزحمه خدمات ژئوتکنیک مقرر گردید مستندات بیشتری از جمله جداول مقایسه‌ای تعرفه استان‌های دیگر و عرف منطقه و همچنین مقایسه آن با تعرفه پیشنهادی کارگروه و آنالیز قیمت پیشنهادی جهت بررسی بیشتر ارائه شود.
۲-موضوع خدمات مهندسی مطرح و در خصوص موارد زیر بحث و تصمیم گیری شد: الف) در خصوص درخواست تفکیک یک پروژه به دو پروژه مجزا، با توجه به تغییر مالکیت و تفکیک زمین اولیه به دو زمین مجزا، پس از بحث و بررسی، با توجه به اینکه پروژه مطابق ضوابط سازمان ثبت شده بود، لذا در صورت موافقت مهندسین، با تفکیک به دو پروژه بدون کسر ظرفیت و تعداد کار مجدد موافقت گردید. ب) در خصوص پروژه‌هایی که بر اساس ماده واحده شهرداری دارای افزایش بنا باشند، پس از بحث و بررسی مقرر گردید برای ثبت اینگونه پروژه‌ها همانند مصوبات قبلی در خصوص ماده پنج اقدام گردد.
۳-ضمن بررسی شرایط سهام شرکت کارگزاری رسمی بیمه پیشنهادی شورای مرکزی مقرر گردید موضوع با ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط کارگزاری و کلوز‌های آن مجددا در هیات مدیره مطرح گردد.
۴-با توجه به گزارش کارگروه رفاه در خصوص مذاکره جهت عقد تفاهم نامه خدمات رفاهی با مراکز اقامتی در مشهد مقدس، مقرر گردید کارگروه رفاه با بررسی بیشتر موضوع پیشنهادی، با هماهنگی هیات رئیسه سازمان تصمیم مقتضی را اخذ نماید.
۵-موضوع بررسی خدمات مهندسی در مبحث گاز به جهت اینکه بازنگری مبحث ۱۷ مقررات ملی، عنقریب واصل خواهد شد با امعان نظر به آن بازنگری، مجددا در صورت نیاز در هیات مدیره مطرح گردد.
۶-موضوع انتخاب کاندیدا‌های بازرسی سازمان با توجه به ۲ بار تمدید زمان جلسه و کمبود وقت به جلسات بعدی موکول گردید.