تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۷ آبان ۱۴۰۱ ۲۱:۱۷
کد خبر: ۱۲۵۴۰

پنجاهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- با برگزاری انتخابات هیات رئیسه دفاتر نمایندگی و گروه‌های تخصصی استان موافقت گردید. همچنین اعضای هیات اجرایی انتخابات دفاتر آقایان حسین سلطانی، نیما احتشامی، یاسر رستمیان، فرهاد فرزاد و خانم آزاده محمودی معرفی شدند و همچنین هیات نظارت بر انتخابات دفاتر آقایان محمود میثاقی و عهد یزدی نژاد و خانم فاطمه ابراهیم زاده انتخاب شدند. اعضای هیات اجرایی گروه‌های تخصصی آقایان فرشاد گوران و محسن اکبرزاده منتخب گردیدند. همچنین مقرر شد سه عضو کارشناس هیات اجرایی انتخابات گروه‌های تخصصی توسط هیات رئیسه سازمان انتخاب گردند. با تداوم فعالیت سرپرستان دفاتر تا صدور احکام و شروع به کار هیات رئیسه منتخب دفاتر موافقت گردید.
۲- آقای حسین نعمتیان جلودار به عنوان فرد جایگزین شورای انتظامی با اکثریت آرا انتخاب شدند.
۳- در خصوص بازنگری بند ک فصل ۹۰۲۰۱ بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ (حق السهم سازمان از محل بازرسی گاز) با تصویب هیات مدیره به ۵% تغییر یافت.

پنجاهمین جلسه هیات مدیره دوره نهم