تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۲۳:۱۸
کد خبر: ۱۲۶۰۷

پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ تشکیل و تصیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- دستور اول با طرح موضوعات خدمات مهندسی ارائه و پس از بحث و بررسی موارد ذیل به تصویب رسید:
- مقرر گردید کارگروه متشکل از اعضای هیات مدیره جهت بازنگری ضرایب تخفیف دفاتر رابط و همچنین شهر آکند مشخص گردد و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ نتایج در جلسه هیات مدیره مطرح و جهت طرح در هیات چهار نفره تدوین گردد.
- در خصوص درخواست خانواده دارای سه معلول مقرر گردید پروژه‌هایی که بهزیستی مالکیت معلول را تایید می‌کند به ازای هر مالک معلول متراژ ۱۲۰ متر مربع خارج از سهمیه منظور گردد وحق السهم سازمان از محل مسئولیت‌های اجتماعی بند بودجه پرداخت گردد.
- در خصوص پایه ارشد شهرسازی و نقشه برداری مقرر شد در گام اول در خصوص افزایش سهمیه پایه ارشد در رشته شهر سازی مکاتباتی با راه و شهرسازی صورت گیرد و در صورت نیاز طرح در جلسه هیات چهارنفره شود و همچنین در خصوص رشته نقشه برداری پیشنهادات در مورد شرح خدمات نقشه برداری و افزایش سهمیه ارشد توسط عضو نقشه بردار هیات مدیره بررسی و در جلسه دیگر طرح گردد.
- در خصوص فعالیت شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی مقرر گردید مصوبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ هیات مدیره، در خصوص آزمایشگاه مورد نظر در حدود ظرفیت و صلاحیت شرکت مادر اعمال گردد با این تفاوت که با توجه به امکانات آن شرکت می‌تواند در هر ناحیه یک نمایندگی معرفی نماید.
۲- با درخواست ده نفر از اعضای هیات مدیره دستور بررسی شیوه نامه محاسبه حق الزحمه هیات مدیره و رئیس و خزانه دار وارد دستور دوم شد و پس از بحث و گفتگو مقرر گردید جلسه‌ای فوق العاده در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹ صبح در دستور اول مورد بررسی قرار گیرد.
۳- در خصوص چاپ سالنامه ۱۴۰۲ مقرر گردید ظرف مدت ۱۰ روز ضمن تعیین مشخصات فنی سالنامه توسط واحد روابط عمومی، تشریفات مناقصه محدود برای چاپ و برابر مشخصه فنی (با قید جذب تبلیغات جهت کاهش هزینه چاپ) صورت پذیرد.
۴- گزارش هیات اجرایی انتخابات هیات رئیسه دفاتر نمایندگی و گروه‌های تخصصی و شیوه نامه تهیه شده ارائه و به تصویب رسید.